Διαβάζετε τη σελίδα Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

Απαιτείται λογαριασμός σε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς είναι το υποχρεωτικό μέσο μεταφοράς της πληρωμής για το φόρο εγγραφής, καθώς και η πληρωμή του ακινήτου που αγοράστηκε.

Η φυσική παρουσία του αιτούντος απαιτείται για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, καθώς η τράπεζα παίρνει ένα δείγμα της υπογραφής του αιτούντος και υπογράφουν τη σύμβαση για το άνοιγμα ενός ίδιου τραπεζικού λογαριασμού.

Απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα

 • Απόδειξη μόνιμης διαμονής

  Χρησιμοποιείται εσωτερικό διαβατήριο, κατά περίπτωση, εάν αναφέρει τη μόνιμη διεύθυνση του αιτούντος. Η τράπεζα απαιτεί την πρώτη σελίδα του διαβατηρίου με τα προσωπικά στοιχεία και τη σελίδα που αναφέρει τη μόνιμη διεύθυνση του αιτούντος. Εάν δεν υπάρχει ισοδύναμο έγγραφο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο – άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό διαμονής κ.λπ. – που αναφέρει τη μόνιμη διεύθυνση του αιτούντος.

 • Απόδειξη απασχόλησης

  Αυτό το έγγραφο πρέπει να παρέχει πληροφορίες όπως – τη διεύθυνση της εταιρείας, τη θέση που κατέχει ο αιτών, καθώς και τον μηνιαίο μισθό τους Το επίπεδο του δηλωμένου μισθού δεν είναι σημαντικό, αρκεί να αναφέρεται το συγκεκριμένο ποσό

 • Tax clearance

  ή ισοδύναμο που παρέχεται στη χώρα διαμονής του αιτούντος, αναφέροντας σαφώς το ποσό των φόρων που έχουν καταβληθεί. Η φορολογική εκκαθάριση πρέπει να ισχύει για ολόκληρο το έτος και για το έτος που αντιστοιχεί με την εκκαθάριση για το χρονικό διάστημα που ισχύει στην Ελλάδα.

 • ΑΦΜ

 • Επιβεβαίωση εγγραφής αριθμού κινητού τηλεφώνου στην Ελλάδα με το όνομα του αιτούντος

  Λήφθηκε αμέσως, με την παρουσία του αιτούντος σε ένα από τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, κατά την αγορά μιας κάρτας SIM του συγκεκριμένου φορέα.

 • Δήλωση που δηλώνει ότι ο πελάτης γνωρίζει την απαίτηση μεταφοράς ποσού 10.000 € και άνω στον τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να το ενεργοποιήσετε

  Υπογράφηκε απευθείας στην τράπεζα. Μετά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ο πελάτης δεν θα μπορεί να κάνει κατάθεση σε μετρητά ή να πραγματοποιήσει άλλες τραπεζικές δραστηριότητες. Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από ξένη αρχή πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα πιστοποίησης του Apostille.

Λάβετε υπόψη ότι μετά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, ο πελάτης, εάν το επιθυμεί, μπορεί να υπογράψει πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτεί τρίτο μέρος να διαχειρίζεται τον λογαριασμό για λογαριασμό του.

 • Σημειώνεται ότι όλα τα έγγραφα που παρέχονται από τις δημόσιες αρχές θα πρέπει να νομιμοποιούνται με σφραγίδα Apostille (Σύμβαση της Χάγης). Εάν τα έγγραφα, που υποβάλλονται στην τράπεζα, δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, τα οποία συντάσσονται από διαπιστευμένο δικηγόρο ή μεταφραστικό κέντρο.

Opening an account in a Bank of Greece
Bank of Greece
account
Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού
Τράπεζα της Ελλάδος
Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού