Διαβάζετε τη σελίδα Σύσταση Εταιριών

Σύμφωνα  με  το  Ελληνικό Δίκαιο  στην  Ελλάδα   μπορούν  να  συσταθούν  οι  παρακάτω    τύποι   εταιριών:

 • Προσωπικές εταιρίες

  Ομόρρυθμη , ετερόρρυθμη . Οι προσωπικές εταιρείες απαιτούν την σύμπραξη τουλάχιστον δύο φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων.

Για όλες τις παραπάνω μορφές εταιριών απαιτείται οι ιδρυτές να έχουν τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • Έλληνες Πολίτες

  Να κατέχουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ΑΦΜ

 • Γενικές Προϋποθέσεις

  Τα ιδρυτικά μέλη μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83).

 • Πολίτες χωρών ΕΕ

  Να κατέχουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο και να έχουν αποκτήσει ΑΦΜ . Επίσης κατά περίπτωση και εφόσον ασκούν την εμπορική δραστηριότητα από την χώρα τους να έχουν ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα

 • Πολίτες τρίτων χωρών

  Να  κατέχουν  διαβατήριο  σε  ισχύ   και  να  είναι κάτοχοι  άδειας  διαμονής εφόσον επιθυμούν να είναι ταυτόχρονα και διαχειριστές της εταιρείας, διαφορετικά αρκεί καταρχήν και μόνο το διαβατήριο. Επίσης  κατά  περίπτωση  και εφόσον  ασκούν  την  εμπορική  δραστηριότητα   από   την  χώρα  τους  να  έχουν  ορίσει   φορολογικό  εκπρόσωπο  στην  Ελλάδα

Τα   κύρια  χαρακτηριστικά  των  παραπάνω  εταιριών  είναι   τα ακόλουθα:

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

Ανώνυμη Εταιρεία

ΣΥΣΤΑΣΗ: 

1. Από  ένα  ή  περισσότερα φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα . Η  ανώνυμη  εταιρία  διοικείται από  τουλάχιστον  τριμελές  Διοικητικό  Συμβούλιο.

2. Απαιτείται   συμβολαιογραφικό  έγγραφο   για  την  σύσταση

        (Προβλέπεται εκ του νόμου η σύσταση ανώνυμης εταιρείας και με ιδιωτικό έγγραφο βάσει πρότυπου καταστατικού, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί εντός του έτους 2019)

3. Η  διαδικασία  ολοκληρώνεται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  ΓΕΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  Ελάχιστο  Κεφάλαιο – είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ

ΕΥΘΥΝΕΣ   ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ:   Οι νόμιμοι  εκπρόσωποι  ευθύνονται   με  την  προσωπική  τους  περιουσία  για  φορολογικές  και  ασφαλιστικές υποχρεώσεις   της  εταιρίας.  Επίσης  ευθύνονται  για   υποχρεώσεις  έναντι  τρίτων  εφόσον  αποδειχθεί  υπαιτιότητα  τους .

Οι  μέτοχοι  ευθύνονται για  τις φορολογικές   και  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  εφόσον  κατέχουν  ποσοστό  τουλάχιστον   10%.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ο εταιρικός τύπος της ανώνυμης εταιρίας επιλέγεται συνήθως από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών. Προκειμένου να επιλεγεί ο εν λόγω τύπος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταβολής του κεφαλαίου τουλάχιστον ύψους 25.000 ευρώ . Περαιτέρω, οι εν λόγω εταιρίες τηρούν υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικό κόστος ως προς την λογιστική παρακολούθηση. Εντούτοις, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη κεφαλαίου – και συνήθως σημαντικού – προσδίδουν στις εταιρίες αυτές αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα, καθώς θεωρούνται περισσότερο φερέγγυες από τις λοιπές. Σημαντικό επίσης, πλεονέκτημα της εν λόγω εταιρίας είναι η απουσία – καταρχήν ευθύνης – των μετόχων και διοικούντων την εταιρία έναντι τρίτων. Βέβαια, όπως αναλύεται ειδικά στην ενότητα «Φορολόγηση Εταιριών» προβλέπεται ειδική αλληλέγγυα ευθύνη για τα πρόσωπα αυτά για εταιρικές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Ομόρρυθμη Εταιρία

Για την ίδρυση  ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού .

Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αλληλέγγυα την ευθύνη τους.

Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.

Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

 Για  την  σύσταση  της  ο νόμος δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου, γιατί ούτως ή άλλως δεν διαχωρίζεται η περιουσία της εταιρίας από την περιουσία των εταίρων, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι και με την προσωπική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Kάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται και με την προσωπική του περιουσία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Οι ομόρρυθμες εταιρίες επιλέγονται συνήθως από μικρές – μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου υπερισχύει το προσωπικό στοιχείο έναντι του κεφαλαίου. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η απουσία minimum κεφαλαίου και η τήρηση απλογραφικών βιβλίων, που συνεπάγεται μειωμένο κόστος στη λογιστική παρακολούθηση.

Βασικό εντούτοις μειονέκτημα των εν λόγω εταιριών είναι η καθιέρωση προσωπικής, εις ολόκληρόν, αλληλέγγυας ευθύνης όλων των ομόρρυθμων εταίρων για τις οφειλές της εταιρίας έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων φυσικά του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ.). Στην εταιρική αυτή μορφή μπορούν να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι μόνο Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες Τρίτων Χωρών εφόσον έχουν την απαιτούμενη άδεια διαμονής.

Ετερόρρυθμη Εταιρία

Για την ίδρυση ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόμου υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού.

Οι  εταίροι  της ετερόρρυθμης εταιρείας χωρίζονται  σε δύο κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρεία.

Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την κατάρτισή της, αντιθέτως αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται ως ομόρρυθμος στις περιπτώσεις που αναγράφεται το όνομα του στην επωνυμία  της εταιρείας ή συμμετέχει στη διαχείριση και εκπροσώπησή της.

Ο νόμος δεν απαιτεί συγκεκριμένο ύψος εταιρικού κεφαλαίου για να συσταθεί μια Ε.Ε., γιατί ούτως ή άλλως δεν διαχωρίζεται η περιουσία της εταιρίας από την περιουσία των ομορρύθμων εταίρων, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι και με την προσωπική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

 Ο κάθε ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται και με την προσωπική του περιουσία, ο/οι ετερόρρυθμοι μέχρι το ύψος της μερίδας τους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η ετερόρρυθμη εταιρία έχει τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με αυτά των ομορρύθμων, που αναλύονται παραπάνω, με μόνη διαφορά την μειωμένη προσωπική ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου, που περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του στην εταιρία.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

ΣΥΣΤΑΣΗ:

1. Από  ένα  ή  περισσότερα φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα . Στην  περίπτωση  του μοναδικού  εταίρου  ο  οποίος  είναι   νομικό  πρόσωπο  απαιτείται  ο  ορισμός  φυσικού  προσώπου  ως  διαχειριστή .

2. Δεν  απαιτείται   συμβολαιογραφικό  έγγραφο   για  την  σύσταση .

3. Η  διαδικασία  ολοκληρώνεται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  ΓΕΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεν  απαιτείται.

ΕΥΘΥΝΕΣ   ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΩΝ:   Οι νόμιμοι  εκπρόσωποι  ευθύνονται   με  την  προσωπική  τους  περιουσία  για  φορολογικές  και  ασφαλιστικές υποχρεώσεις   της  εταιρίας.  Επίσης  ευθύνονται  για   υποχρεώσεις  έναντι  τρίτων  εφόσον  αποδειχθεί  υπαιτιότητα  τους .

Οι  εταίροι  ευθύνονται για  τις φορολογικές   και  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  εφόσον  κατέχουν  ποσοστό  τουλάχιστον  10%.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η ΙΚΕ υπόκειται στην ίδια φορολογική αντιμετώπιση με αυτήν της Α.Ε.. Μόνες ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των εν λόγω δύο τύπων είναι ο συντομότερος χρόνος σύστασης της ΙΚΕ και η απουσία ελάχιστου υποχρεωτικού κεφαλαίου για την ΙΚΕ, που συνεπάγεται βέβαια και μειωμένη φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα.

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Μετά   την   εισαγωγή στην  Ελληνική νομοθεσία  της  ΙΚΕ , η συγκεκριμένη  μορφή  εταιρίας   δεν  προτείνεται  διότι   ενώ  έχει  τα  ίδια  χαρακτηριστικά  με  αυτήν απαιτεί συγκεκριμένους  όρους  δημοσιότητας  κατά  την  σύσταση  της,  αλλά    και  καθ’όλη  την   διάρκεια   της   λειτουργίας   της .

ΣΥΣΤΑΣΗ:

1. Από  ένα  ή  περισσότερα φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα . Στην  περίπτωση  του μοναδικού  εταίρου  ο  οποίος  είναι   νομικό  πρόσωπο  απαιτείται  ο  ορισμός  φυσικού  προσώπου  ως  διαχειριστή .

2. Απαιτείται   συμβολαιογραφικό  έγγραφο ή πρότυπο καταστατικό  για  την  σύσταση .

3. Η  διαδικασία  ολοκληρώνεται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  ΓΕΜΗ

Θα  χρειασθεί  άνοιγμα  λογαριασμού   σε  ελληνικό  τραπεζικό  ίδρυμα  με  δικαιούχο  την  εταιρία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεν απαιτείται ελάχιστο  κεφάλαιο .

ΕΥΘΥΝΕΣ   ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ:   Οι νόμιμοι  εκπρόσωποι  ευθύνονται   με  την  προσωπική  τους  περιουσία  για  φορολογικές  και  ασφαλιστικές υποχρεώσεις   της  εταιρίας.

Οι  εταίροι  ευθύνονται για  τις φορολογικές   και  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  εφόσον  κατέχουν  ποσοστό  τουλάχιστον  10%.  Η  ευθύνη  έναντι  τρίτων  περιορίζεται  μέχρι  του  ύψους  της εισφοράς τους  στην  εταιρία .

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η ΕΠΕ φέρει κατ΄ ουσίαν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της ΙΚΕ και αντιμετωπίζεται από τον φορολογικό νομοθέτη με τον ίδιο τρόπο. Εντούτοις, στις μέρες μας προτιμάται η ΙΚΕ λόγω των πιο σύγχρονων διατάξεων, που τη ρυθμίζουν.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας –

Λογιστική παρακολούθηση & υποβολή δηλώσεων για πρώτο χρόνο

 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Σύνταξη των απαιτούμενων αιτήσεων
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται
 • Χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία και στους ιδρυτές
 • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αιτήσεων ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προς το σκοπό της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Πληρωμή όλων των προβλεπόμενων για τη σύσταση τελών
 • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα
 • Έκδοση γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Έκδοση καταχωρημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Έκδοση πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

Λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της εταιρείας & υποβολή των υποχρεωτικών δηλώσεων για τον πρώτο χρόνο ίδρυσης της εταιρείας.

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ: 4.900 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας/Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης

 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος)
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου
 • Σύνταξη των απαιτούμενων αιτήσεων
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται
 • Χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία και στους ιδρυτές
 • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αιτήσεων ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προς το σκοπό της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Πληρωμή όλων των προβλεπόμενων για τη σύσταση τελών
 • Επιμέλεια όλης της διαδικασίας ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ: 1.600 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

Κάθε επιπλέον από τις παρακάτω υπηρεσίες κοστολογείται με 100 ευρώ:

– Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα

– Έκδοση γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

– Έκδοση καταχωρημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

– Έκδοση πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 2.000 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας –

Λογιστική παρακολούθηση & υποβολή δηλώσεων για πρώτο χρόνο

 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Σύνταξη των απαιτούμενων αιτήσεων
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται
 • Χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία και στους ιδρυτές
 • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αιτήσεων ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προς το σκοπό της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Πληρωμή όλων των προβλεπόμενων για τη σύσταση τελών
 • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα
 • Έκδοση γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Έκδοση καταχωρημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Έκδοση πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

Λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της εταιρείας & υποβολή των υποχρεωτικών δηλώσεων για τον πρώτο χρόνο ίδρυσης της εταιρείας.

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ: 4.400 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

Σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Σύνταξη των απαιτούμενων αιτήσεων
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται
 • Χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία και στους ιδρυτές
 • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αιτήσεων ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προς το σκοπό της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Πληρωμή όλων των προβλεπόμενων για τη σύσταση τελών

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 1.100 +Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

Κάθε επιπλέον από τις παρακάτω υπηρεσίες κοστολογείται με 100 ευρώ:

 • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα
 • Έκδοση γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ.

(μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

 • Έκδοση καταχωρημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Έκδοση πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 1.500 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ)

Σύσταση Προσωπικής Εταιρείας –

Λογιστική παρακολούθηση & υποβολή δηλώσεων για πρώτο χρόνο

 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Σύνταξη των απαιτούμενων αιτήσεων/ υπεύθυνων δηλώσεων
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται
 • Χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία και στους ιδρυτές
 • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αιτήσεων ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προς το σκοπό της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Πληρωμή όλων των προβλεπόμενων για τη σύσταση τελών
 • Έκδοση γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Έκδοση καταχωρημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Έκδοση πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
 • Λογιστική παρακολούθηση των βιβλίων της εταιρείας & υποβολή των υποχρεωτικών δηλώσεων για τον πρώτο χρόνο ίδρυσης της εταιρείας.

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ: 2.700 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

Σύσταση Προσωπικής Εταιρείας

 • Σύσταση εταιρείας μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
 • Σύνταξη καταστατικού
 • Σύνταξη των απαιτούμενων αιτήσεων
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται
 • Χορήγηση ΑΦΜ στην εταιρεία και στους ιδρυτές
 • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
 • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αιτήσεων ενώπιον της Υπηρεσίας Μίας Στάσης προς το σκοπό της καταχώρισης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
 • Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
 • Πληρωμή όλων των προβλεπόμενων για τη σύσταση τελών

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ 400 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)
Κάθε επιπλέον από τις παρακάτω υπηρεσίες κοστολογείται με 100 ευρώ:

– Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού σε ελληνική

τράπεζα

– Έκδοση γενικού πιστοποιητικού από το Γ.Ε.ΜΗ. (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

– Έκδοση καταχωρημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)

– Έκδοση πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ (μεταφρασμένο στην γλώσσα του αιτούντος με APOSTILLE)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

800 + Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ)

Σύσταση Εταιριών
Σύσταση
Εταιριών
Γ.Ε.ΜΗ