Διαβάζετε τη σελίδα Έκδοση ΑΦΜ

Ο αιτών, που είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να λάβει αριθμό ΑΦΜ αφού συμπληρώσει και υποβάλει τις ακόλουθες αιτήσεις στη Φορολογική Αρχή:

Μ1 «Αίτηση για αριθμό ΑΦΜ / Αλλαγή δήλωσης προσωπικών πληροφοριών»

Μ7 «Δήλωση του Φορολογούμενου»

Εκτός από την παρουσίαση των παρακάτω εγγράφων:

Ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένα έγκυρο διαβατήριο για υπηκόους τρίτων χωρών

Δελτίο ταυτότητας για Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στο εξωτερικό ή έγκυρο ελληνικό διαβατήριο, εάν δεν διαθέτουν ταυτότητα.

Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους που δεν διαθέτουν διαβατήριο επίσημα μεταφρασμένο και πιστοποιημένο.

Σε περίπτωση που όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα υποβληθούν από τρίτο άτομο, πρέπει να παρουσιάσουν το πληρεξούσιο στα ελληνικά, εναλλακτικά, εάν έχει συνταχθεί στο εξωτερικό, θα πρέπει να μεταφραστεί επίσημα και να είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα (Σύμβαση της Χάγης ή προξενική θεώρηση), καθώς και φωτοτυπία ή αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας του τρίτου προσώπου (έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα).

Ο αλλοδαπός μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ως φορολογικό εκπρόσωπό του στην Ελλάδα είτε υποβάλλοντας σχετική δήλωση, εμφανιζόμενος αυτοπροσώπως σε μια Εφορία για να λάβει τον αριθμό ΑΦΜ ή μέσω πληρεξούσιου, σε περίπτωση που ένα τρίτο πρόσωπο λάβει Κωδικός ΑΦΜ για λογαριασμό τους.

Οποιαδήποτε αλλαγή στα αρχικά δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία πρέπει να αναφέρεται, όπου ενδείκνυται, στη Φορολογική Αρχή, με τα παραπάνω έγγραφα, από τον υπεύθυνο.

Ανάλογα με την περίπτωση, ο αριθμός φορολογικού μητρώου μπορεί να ληφθεί παρουσιάζοντας τα παραπάνω έγγραφα σε μία από τις ακόλουθες αρχές:

Η Φορολογική Αρχή για μη κατοίκους, εάν ο εκχωρημένος φορολογικός αντιπρόσωπος υπόκειται σε καταβολή φόρου εισοδήματος σε οποιαδήποτε Φορολογική Αρχή στην περιοχή της Αττικής.

Η Φορολογική Αρχή της πρωτεύουσας κάθε νομού, εκτός της περιφέρειας Αττικής, εάν ο εκχωρημένος φορολογικός αντιπρόσωπος υπόκειται σε καταβολή φόρου εισοδήματος σε οποιαδήποτε Φορολογική Αρχή του νομού.
Εάν λειτουργούν πολλές φορολογικές αρχές σε έναν νομό, τα έγγραφα υποβάλλονται στη φορολογική αρχή αριθ. 1 · στη Θεσσαλονίκη, τα έγγραφα υποβάλλονται στη φορολογική αρχή αριθ. 4.

Για τους νομούς Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, είναι η Φορολογική Αρχή, την οποία ο εκπρόσωπος φορολογικού μητρώου υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Receiving a TIN number
TIN number
Έκδοση ΑΦΜ
ΑΦΜ
Έκδοση