Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 374365/2021 αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την ανανέωση των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, υποβάλλονται, πλέον, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων (άρθρο 2)

  1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
  2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά.
  3. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
  4. Εφόσον τα καταχωρηθέντα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα, ολοκληρώνεται η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
  5. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει τα ακόλουθα: α) αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα ανανέωσης και β) έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).
Κοινή Υπουργική Απόφαση για αναστολή των ελληνικών δικαστηρίων μέχρι 27/03/2020
Κοινή
Απόφαση
οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Share
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere