Διαβάζετε τη σελίδα Αγορά Ακινήτου

Βασικά βήματα απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα

1 Υπογραφή ειδικού πληρεξουσίου, δυνάμει του οποίου ο αγοραστής εξουσιοδοτεί την δικηγόρο του στην εκπροσώπηση του ιδίου και στην  εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών στα πλαίσια υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας. Το πληρεξούσιο υπογράφεται στην Ελληνική γλώσσα, παρουσία διερμηνέα, ο οποίος βεβαιώνει με την υπογραφή του την πιστότητα της μετάφρασης. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, το πληρεξούσιο μπορεί να υπογραφεί στην χώρα κατοικίας του, να επικυρωθεί με σφραγίδα Apostille και να σταλεί στην Ελλάδα. 

2 Έκδοση ΑΦΜ, δυνάμει του ως άνω αναφερόμενου πληρεξουσίου.

3 Άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα της Ελλάδος. Μέσω λογαριασμού μεταφέρονται απαραιτήτως τα ποσά για την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης και της αξίας του ακινήτου. Συνημμένα θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

4 Διενέργεια νομικού ελέγχου ακινήτου στο Αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο της χώρας.

5 Συλλογή από δικηγόρο, σε συνεννόηση με τον συμβολαιογράφο ,όλων των εγγράφων, απαραιτήτων για την διενέργεια της αγοραπωλησίας (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, Πολεοδομικές βεβαιώσεις, φορολογικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά Αρχαιολογικής υπηρεσίας, Δασαρχείου και λοιπών υπηρεσιών)

7Προετοιμασία δηλώσεων μεταβίβασης από τον Συμβολαιογράφο και κατάθεση των δηλώσεων στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία υπολογίζει εκ νέου και επιβεβαιώνει το ποσό του φόρου.

8 Μόλις παραληφθεί η βεβαίωση καταβολής φόρου από την ΔΟΥ τα πάντα είναι έτοιμα για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

9 3-5 μέρες πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αποστέλλεται στο e-mailτου αγοραστή η μετάφραση του συμβολαίου για έγκριση

10 Το υπογεγραμμένο συμβόλαιο αγοραπωλησίας (το οποίο μπορεί να υπογράψει ο αγοραστής ή η πληρεξούσιος δικηγόρος) αποστέλλεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για καταχώρηση.

11 Εκδίδεται πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου.

12 Η διαδικασία αγοραπωλησίας ολοκληρώνεται με την παράδοση στον αγοραστή του πλήρη φακέλου εγγράφων με τις επίσημα επικυρωμένες μεταφράσεις. Όλα τα έγγραφα φυλάσσονται επίσης στο αρχείο του Δικηγόρου και του Συμβολαιογράφου.

Αγορά Ακινήτου
Ακινήτου
Αγορά
αγοραπωλησίας