Διαβάζετε τη σελίδα Άδειες Διαμονής
άδεια διαμονής χωρίς πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • Κατηγορίες

  Α) Άδειες διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα.
  Β) Άδειες διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων.

 • Χαρακτηριστικά

  Απευθύνονται σε πολίτες που επιθυμούν να διαμείνουν στην χώρα μας και να ταξιδέψουν εντός ζώνης Schengen,χωρίς δικαίωμα εργασίας.
  Ως εργασία δεν λογίζεται η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετόχου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

δικαιολογητικά

 • Α) Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

  Βίζα τύπου D

  Απαιτούνται:

  • Διαβατήριο
  • Πιστοποιητικό υγείας με Apostille
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου με Apostille
  • Δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) μηνιαίως με προσαύξηση 20% επί του ποσού για τον/την σύζυγο και 15% για το κάθε ανήλικο τέκνο

  Μετά την είσοδο στην Ελλάδα με βίζα τύπου D

  Απαιτούνται:

  Έντυπο αίτησης

  • Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG

  • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου.

  • Παράβολο με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, όπου απαιτείται.

  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

  • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση

 • Β) Χορήγηση άδειας διαμονής σε επενδυτές ακινήτων

  Απαιτούνται:

  • Διαβατήριο με έγκυρη βίζα εισόδου οποιασδήποτε χώρας της ζώνης Schengen
  • Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
  Ή
  • Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακού καταλύματος
  • Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο
  Ή
  • Συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικία κατατεθειμένο στην εφορία και
  • Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και
  • Τιμολόγια του/των εργολάβου/εργολάβων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις ή
  • Σύμβαση μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας και
  • Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και
  • Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης μίσθωσης

προνόμια

Διαμονή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους στην Ελλάδα χωρίς να καθίστανται φορολογικοί κάτοικοι αυτής.

Διαμονή σε χώρες της ζώνης Schengen χωρίς πρόσθετη θεώρηση εισόδου για 90 μέρες / εξάμηνο.

Πρόσβαση στην δημόσια δωρεάν παιδεία

Δυνατότητα απόκτησης οχημάτων με ελληνική άδεια κυκλοφορίας

 • οικονομικά ανεξάρτητοι

  VisaD (ποινικό μητρώο, ελάχιστο εισόδημα 2.000,00€ / μήνα)

  Αποδεικτικό Τραπεζικού Ιδρύματος ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει το ποσό που αντιστοιχεί σε επαρκείς πόρους διαβίωσης κατατεθειμένο σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα

  Μισθωτήριο ή πώληση οποιασδήποτε αξίας.

  Δεκτό και πιστωμένο τίμημα

  Διάρκεια διετής και ανανέωση ανά τριετία
  Ανήλικα τέκνα οικογένειας έως το 18ο έτος της ηλικίας

  Δεν υπάρχει υποχρεωτική παραμονή στην χώρα

 • επενδυτές ακινήτων

  VisaC οποιασδήποτε χώρας Schengen
  Κανένας περιορισμός για τήρηση τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα
  Πώληση ή μίσθωση άνω  των 250.000,00€ αποδεικνυόμενη με τραπεζική συναλλαγή και ολοσχερή καταβολή τιμήματος
  Διάρκεια πενταετής
  Προστατευόμενα μέλη ως το 21ο έτος και  οι  απευθείας ανιόντες
  Δεν υπάρχει υποχρεωτική παραμονή στην χώρα

άδεια διαμονής με πρόσβαση στην αγορά εργασίας

 • χορήγηση άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

  1 Σύμφωνα με την παρ. Α  Αρθ. 16 του ν. 4251/2014, επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα επενδυτή/ων για την πραγματοποίηση επένδυσης ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ για έκαστον εξ’αυτών που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία.

  2  Στο πλαίσιο της ίδιας επένδυσης επιτρέπεται επίσης να εισέλθουν και διαμείνουν στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτης χώρας (στελέχη), ο αριθμός των οποίων καθορίζεται αναλόγως του ύψους της επένδυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

  3  Αρμόδια υπηρεσία για την εισήγηση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της επένδυσης και τη σκοπιμότητα εισόδου και διαμονής των αναφερομένων στην παράγραφο 2 στελεχών, ορίζεται η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

  Για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης υποβάλλεται, δια μέσου της αρμόδιας προξενικής αρχής, αναλόγως του τόπου διαμονής του/των επενδυτών, σχετική αίτηση στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  A Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία θα αναφέρονται:

  − Τα στοιχεία του υφιστάμενου ή υπό σύσταση του φορέα της επένδυσης (Επωνυμία, Νομική Μορφή, Μετοχική/ Εταιρική Σύνθεση)

  − Το αντικείμενο της επένδυσης και σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικείμενου

  − Ο τόπος εγκατάστασης

  − Το ύψος επένδυσης και το χρηματοδοτικό σχήμα

  − Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης

  − Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης (προβλέψεις βιωσιμότητας και ταμειακές ροές)

   − Ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία της επένδυσης

  B Στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών (επενδυτές και στελέχη), για τους οποίους ζητείται άδεια εισόδου ή διαμονής και ειδικότερα για κάθε άτομο:

  − Στοιχεία ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, Υπηκοότητα και Στοιχεία Διαβατηρίου) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα

   − Ιδιότητα του ατόμου και αντικείμενο που θα αναλάβει σε σχέση με την επένδυση

   − Προβλεπόμενος χρόνος εισόδου και παραμονής, ο οποίος συναρτάται με τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης.

  Γ Τεκμηρίωση της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή και κινητών αξιών για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

    Η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εξετάζει το φάκελο της αίτησης και διαβιβάζει την εισήγησή της στην αρμόδια Προξενική Αρχή.

   Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις από ήδη λειτουργούσες ημεδαπές επιχειρήσεις ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που ήδη διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα, και επιθυμούν την είσοδο στελεχών, η αίτηση με τα υπό στοιχείο Α, Β και Γ έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η εισήγηση της εν λόγω υπηρεσίας αποστέλλεται στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις ελληνικές προξενικές αρχές των χωρών που διαμένουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τους χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

  Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014. 2. Η άδεια διαμονής εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, και η οικεία απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

  Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η λειτουργία αυτής μετά την ολοκλήρωσή της.

  1 Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προηγουμένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου (Visa D), μέχρι δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών, ανά επένδυση, που κρίνονται απαραίτητοι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (A’ 204). Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, με την προσκόμιση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών τρίτων χωρών με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.

  2 Στους ανωτέρω χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

  3 Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 136, κοινή υπουργική απόφαση, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαμονής εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  4 Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 • χορήγηση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού

  Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εθνικής οικονομίας. Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών:

  α Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ημεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή γενικών διευθυντών ή διευθυντών. Η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε ημεδαπές εταιρείες, επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους.

  β Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών αρχών, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική συμφωνία ή την εισήγηση των αρμοδίων αρχών και τη σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση. 

  γ Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών του Ν. 2289/1995 (Α’ 27), όπως ισχύει που ασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων. 

  δ Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3427/2005 (Α’ 312), του ν. 378/1968 (Α’ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317), καθώς και σε ημεδαπές επιχειρήσεις, της περίπτωσης α’ του παρόντος, που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου που έχει συνάψει η αλλοδαπή εταιρεία της περίπτωσης α’ του παρόντος, με τρίτη/ες, την προώθηση των προϊόντων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και καταναλωτές, εφόσον προσκομίζουν τίτλο σπουδών ή έγγραφα που αποδεικνύουν διετή εργασιακή εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρεία, όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας.
  Από την ανωτέρω υποχρέωση προσκόμισης τίτλου σπουδών ή εγγράφων απόδειξης διετούς εργασιακής εμπειρίας, απαλλάσσεται το υπαλληλικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον πενήντα ημεδαπούς εργαζόμενους. 

  ε Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους, πλην του χρόνου διαμονής, που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (Α’ 130). 


  στ Αθλητές και προπονητές αθλήματος, που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψή τους σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) με συμβόλαιο/σύμβαση εργασίας, εφόσον λάβουν θεώρηση εισόδου και προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή έγκριση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, όπου απαιτείται και επικυρωμένο από αυτή αντίγραφο του συμβολαίου/σύμβασης. 

  ζ Πνευματικοί δημιουργοί που παράγουν έργα πνευματικού περιεχομένου, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

  η Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα που ασκούν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη, προκειμένου για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη χώρα ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα. 

  θ Ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή η διαδικασία διαπίστευσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή βεβαίωση ότι έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

  ι Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής. 

  ια Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ελλάδα.

ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα,

(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,

(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,

(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.».

*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4,όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 8 παρ.28 Ν.4332/2015,ΦΕΚ Α 76,αντικαταστάθηκε ΑΠΟ 23.8.2018,ως άνω,
δυνάμει των άρθρων 31 παρ.6 και 40 Ν.4540/2018,ΦΕΚ Α 91/22.5.2018.

Πλέον και σύντροφοι με σύμφωνο συμβίωσης αλλά και τα αναγωρισμένα τέκνα συντρόφων λαμβάνουν την άδεια.

Άδειες Διαμονής
Διαμονής
Άδειες
ως μέλη της οικογένειας