Διαβάζετε τη σελίδα Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4378  (ΦΕΚ Α  55/05.04.2016)

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών2014/107/ΕΕ και (ΕΕ)

2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες

διατάξεις. Ειδικότερα με την ως άνω προσαρμογή, μεταξύ άλλων, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις σχετικές οδηγίες για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσο αφορά την υποχρεωτική αυτόματη  ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως προηγουμένως είχε ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 4170/2013, επίσης ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών Κρατών-Μελών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες
Προσαρμογή
Ελληνικής Νομοθεσίας
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere