Διαβάζετε τη σελίδα Ν. 4666/2020 – Άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

Με το Ν. 4666/2020 που δημοσιεύθηκε στις 19-02-2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 33 και 34 του Ν. 4251/2014, τα οποία αφορούν στη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νέου αυτού νόμου, οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους σπουδών είναι οι εξής:

Α) αποδοχή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια

Β) επαρκείς πόροι για κάλυψη εξόδων διαβίωσης κατά τη φοίτηση και διαμονή του – εξετάζονται κατά περίπτωση

Γ) Καταβολή τελών εγγραφής στο οικείο ίδρυμα

Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός 60 ημερών από την υποβολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου νόμου, η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδές είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.  Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί τη βασική φοίτηση σε τριτοβάθμιο ίδρυμα συν 4 εξάμηνα, και την βασική φοίτηση σε μεταπτυχιακές σπουδές συν το ήμισυ αυτής.

Το παράβολο που κατατίθεται ανέρχεται στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Ν. 4666/2020  - Άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
Άδειας διαμονής
λόγους
σπουδών
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Facebook
Twitter
LinkedIn
back to top
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS Newsletter
ErrorHere