Καταργήθηκε η δυνατότητα εκχώρησης στο Δημόσιο ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, εφόσον το δικαίωμα είσπραξης αποκτήθηκε από την 1.1.2015 και μετά (άρθρ. 2 παρ. 5 του Ν. 4337/2015). Εντούτοις, με τις διατάξεις του άρθρ. 11 του  Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152 20.11.2015) προβλέφθηκε πλέον ότι, από την 1η Ιανουαρίου του 2015, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US:                  

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to MBGCS
ErrorHere